Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.5

1. Cài đặt repo cho Centos 6.x:

rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.rpm
rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el6/latest.rpm

2. Thực hiện yum:
yum install mysql55w mysql55w-server

Câu trả lời này hữu ích?

 In nội dung này

Bài viết liên quan

View: 50
Khắc phục lỗi stapling_renew_response: responder error trong cpanel/apache

stapling_renew_response là một chức năng dùng để báo hiệu cho server biết và tự động gia hạn SSL....

View: 2424
Đường dẫn Log cpanel

Access logs and user actions /usr/local/cpanel/logs/access_log Account transfers and...

View: 13491
các lệnh cơ bản của SSH

1. Lệnh liên quan đến hệ thống exit: thoát khỏi cửa sổ dòng lệnh.logout: tương tự exit.reboot:...

View: 2623
filter theo cột và xóa

ll|awk '$5 == "0" {print $9}' | xargs rm

View: 5235
Hướng dẫn sử dụng công cụ quản lý VPS (Dashboard VPS Control)

Dịch vụ Cloud VPS tại SuperHost được cung cấp đầy đủ các công cụ chức năng để quý khách có thể tự...