Backup Services

Backup Monthly
 • Ổ đĩa mạng: Remote Server
 • Định kỳ sao lưu: 1 lần/tháng
 • Công nghệ: NFS
 • Agent Client: Unlimited
 • Phí duy trì tháng: 70,000 VND
 • Phí lưu trữ: 10,000 VND/GB
 • Phí khởi tạo: 50,000 VND
Backup Weekly
 • Ổ đĩa mạng: Remote Server
 • Định kỳ sao lưu: 1 lần/tuần
 • Công nghệ: NFS
 • Agent Client: Unlimited
 • Phí duy trì tháng: 100,000 VND
 • Phí lưu trữ: 10,000 VND/GB
 • Phí khởi tạo: 50,000 VND
Backup Daily
 • Ổ đĩa mạng: Remote Server
 • Định kỳ sao lưu: 1 lần/ngày
 • Công nghệ: NFS
 • Agent Client: Unlimited
 • Phí duy trì tháng: 200,000 VND
 • Phí lưu trữ: 10,000 VND/GB
 • Phí khởi tạo: 50,000 VND
Backup Hourly
 • Ổ đĩa mạng: Remote Server
 • Định kỳ sao lưu: 1 lần/giờ
 • Công nghệ: NFS
 • Agent Client: Unlimited
 • Phí duy trì tháng: 300,000 VND
 • Phí lưu trữ: 10,000 VND/GB
 • Phí khởi tạo: 50,000 VND