Pro Hosting

Hoàn tiền trong vòng 30 ngày - Sao lưu tự động từ xa

Super PRO-One
 • Disk space: » 4GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 1.5 core
 • RAM » 2 GB
 • Parked Domain » 3
 • Websites » 2
 • CloudLinux » Yes
Super PRO-Two
 • Disk space: » 6GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 1.5 core
 • RAM » 2 GB
 • Parked Domain » 4
 • Websites » 3
 • CloudLinux » Yes
Super PRO-Three
 • Disk space: » 8GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 2 core
 • RAM » 2 GB
 • Parked Domain » 5
 • Websites » 4
 • CloudLinux » Yes
Super PRO-Four
 • Disk space: » 10GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 2 core
 • RAM » 2 GB
 • Parked Domain » 6
 • Websites » 5
 • CloudLinux » Yes