Pro Hosting

Hoàn tiền trong vòng 30 ngày - Sao lưu tự động từ xa

Super PRO-One
 • Disk space: » 2GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 1.5 core
 • RAM » 2 GB
 • Parked Domain » 3
 • Addon Domain » 2
 • CloudLinux » Yes
Super PRO-Two
 • Disk space: » 4GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 1.5 core
 • RAM » 2 GB
 • Parked Domain » 4
 • Addon Domain » 4
 • CloudLinux » Yes
Super PRO-Three
 • Disk space: » 6GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 2 core
 • RAM » 2 GB
 • Parked Domain » 5
 • Addon Domain » 6
 • CloudLinux » Yes
Super PRO-Four
 • Disk space: » 8GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 2 core
 • RAM » 2 GB
 • Parked Domain » 6
 • Addon Domain » 8
 • CloudLinux » Yes