Quản trị máy chủ

Full Management Service
 • Hỗ trợ qua điện thoại: 24/7
 • Hỗ trợ Livechat: 8h-23h
 • Cổng hỗ trợ khách hàng:
 • Thời gian phản hồi: 15 phút
 • Phòng chống DDoS: Firewall
 • Hệ thống theo dõi: PRTG
 • Can thiệp mã nguồn: Không
 • Quét mã độc: Theo mã nguồn
 • SLA: Gold - 24x7x1/4
Hourly Management Service
 • Hỗ trợ qua điện thoại: 24/7
 • Hỗ trợ Livechat: 8h-23h
 • Cổng hỗ trợ khách hàng:
 • Thời gian phản hồi: 60 phút
 • Phòng chống DDoS: Firewall
 • Hệ thống theo dõi: Không
 • Can thiệp mã nguồn: Giới hạn
 • Quét mã độc: Theo mã nguồn
 • SLA: Gold - 24x7x1