Chứng thư số SSL

RapidSSL®

- Hỗ trợ 1 tên miền chính
- Không hỗ trợ tên miền con
- Không có Green Bar
- Nhận diện thương hiệu Khá
- Logo chứng thực hình Tĩnh
- Tương thích 99% trình duyệt
- Cài đặt miễn phí

RapidSSL Wildcard®

- Hỗ trợ 1 tên miền chính
- Hỗ trợ nhiều tên miền con
- Không có Green Bar
- Nhận diện thương hiệu Khá
- Logo chứng thực hình Tĩnh
- Tương thích 99% trình duyệt
- Cài đặt miễn phí

QuickSSL®

- Hỗ trợ 1 tên miền chính
- Không hỗ trợ tên miền con
- Không có Green Bar
- Nhận diện thương hiệu Tốt
- Logo chứng thực hình Tĩnh
- Tương thích 99% trình duyệt
- Cài đặt miễn phí

QuickSSL® Premium

- Hỗ trợ 1 tên miền chính
- Không hỗ trợ tên miền con
- Không có Green Bar
- Nhận diện thương hiệu Tốt
- Logo chứng thực hình Động
- Tương thích 99% trình duyệt
- Cài đặt miễn phí

True BusinessID

- Hỗ trợ 1 tên miền chính
- Không hỗ trợ tên miền con
- Không có Green Bar
- Nhận diện thương hiệu Tốt
- Logo chứng thực hình Động
- Tương thích 99% trình duyệt
- Cài đặt miễn phí

True BusinessID with EV

- Hỗ trợ 1 tên miền chính
- Không hỗ trợ tên miền con
- Có hiển thị Green Bar
- Nhận diện thương hiệu Tốt
- Logo chứng thực hình Động
- Tương thích 99% trình duyệt
- Cài đặt miễn phí