Super Hosting

Hoàn tiền trong vòng 30 ngày - Sao lưu tự động từ xa

Super SP-One
 • Disk space: » 10GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 2 core
 • RAM » 3 GB
 • Parked Domain » Unlimited
 • Website » 5
 • CloudLinux » Yes
Super SP-Two
 • Disk space: » 20GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 3 core
 • RAM » 4 GB
 • Parked Domain » Unlimited
 • Addon Domain » 5
 • CloudLinux » Yes
Super SP-Three
 • Disk space: » 30GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 4 core
 • RAM » 4 GB
 • Parked Domain » Unlimited
 • Addon Domain » 10
 • CloudLinux » Yes
Super SP-Four
 • Disk space: » 40GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 5 core
 • RAM » 5 GB
 • Parked Domain » Unlimited
 • Addon Domain » 10
 • CloudLinux » Yes