Super Hosting

Dịch vụ Hosting cao cấp với cấu hình siêu mạnh cho các mã nguồn nặng.

Super SP-One

» 10GB SSD Disk
» Unlimited Bandwidth
» 2 core CPU
» 3 GB RAM
» 5 Website
» CloudLinux
» Cpanel

Super SP-Two

» 20GB SSD Disk
» Unlimited Bandwidth
» 3 core CPU
» 4 GB RAM
» 5 Website
» CloudLinux
» Cpanel

Super SP-Three

» 30GB SSD Disk
» Unlimited Bandwidth
» 4 core CPU
» 4 GB RAM
» 10 Website
» CloudLinux
» Cpanel

Super SP-Four

» 40GB SSD Disk
» Unlimited Bandwidth
» 5 core CPU
» 5 GB RAM
» 10 Website
» CloudLinux
» Cpanel

Super SP-Five

» 50GB SSD Disk
» Unlimited Bandwidth
» 6 core CPU
» 6 GB RAM
» Không giới hạn Website
» CloudLinux
» Cpanel

Super SP-Six

» 60GB SSD Disk
» Unlimited Bandwidth
» 6 core CPU
» 6 GB RAM
» Không giới hạn Website
» CloudLinux
» Cpanel