Colocations

SUPER COLO-A
 • SUPERHOST RACK Data Center
 • 1U Không gian máy chủ
 • 100 Mbps Network
 • 350W Công suất nguồn điện
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 2 IPv4
 • Yes IPMI/KVM
SUPER COLO-B
 • SUPERHOST RACK Data Center
 • 1U Không gian máy chủ
 • 200 Mbps Network
 • 400W Công suất nguồn điện
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 2 IPv4
 • Yes IPMI/KVM
SUPER COLO-C
 • SUPERHOST RACK Data Center
 • 1U Không gian máy chủ
 • 300 Mbps Network
 • 450W Công suất nguồn điện
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 2 IPv4
 • Yes IPMI/KVM