Colocations

SUPER COLO-One
 • ODS Data Center
 • 1U Không gian máy chủ
 • 50 Mbps Internal network
 • 10 Mbps Domestic network
 • 300W Công suất nguồn điện
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1U Rack space
 • 2 IPv4
 • Yes IPMI/KVM
Super COLO-Three
 • VIETTEL Data Center
 • 1U Không gian máy chủ
 • 100 Mbps Internal network
 • 10 Mbps Domestic network
 • 300W Công suất nguồn điện
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1U Rack space
 • 2 IPv4
 • Yes IPMI/KVM
Super COLO-Two
 • ODS Data Center
 • 1U Không gian máy chủ
 • 100 Mbps Internal network
 • 10 Mbps Domestic network
 • 300W Công suất nguồn điện
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1U Rack space
 • 2 IPv4
 • Yes IPMI/KVM