Hosting Linux

Hosting tương thích cho mọi Website - Đã bao gồm sao lưu tự động miễn phí

Super CPS-One
 • Disk space: » 1GB
 • Bandwidth » 30GB
 • CPU » 0.5 core
 • RAM » 256 MB
 • Parked Domain » 2
 • Website » 1
 • CloudLinux » Yes
 • Control » Cpanel
Super CPS-Two
 • Disk space: » 3GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 0.5 core
 • RAM » 256 MB
 • Parked Domain » 3
 • Website » 1
 • CloudLinux » Yes
 • Control » Cpanel
Super CPS-Three
 • Disk space: » 5GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 1 core
 • RAM » 512 MB
 • Parked Domain » 4
 • Website » 2
 • CloudLinux » Yes
 • Control » Cpanel
Super CPS-Four
 • Disk space: » 7GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 1 core
 • RAM » 512 MB
 • Parked Domain » 5
 • Website » 3
 • CloudLinux » Yes
 • Control » Cpanel
Super CPS-Five
 • Disk space: » 10GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 1.5 core
 • RAM » 1 GB
 • Parked Domain » 6
 • Website » 4
 • CloudLinux » Yes
 • Control » Cpanel
Super CPS-Six
 • Disk space: » 12GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 2 core
 • RAM » 2 GB
 • Parked Domain » 7
 • Website » 5
 • CloudLinux » Yes
 • Control » Cpanel