Basic Hosting

Hoàn tiền trong vòng 30 ngày - Sao lưu tự động từ xa

Super CP-One
 • Disk space: » 1GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 0.5 core
 • RAM » 256 MB
 • Parked Domain » 2
 • Addon Domain » 0
 • CloudLinux » Yes
Super CP-Two
 • Disk space: » 3GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 1 core
 • RAM » 256 MB
 • Parked Domain » 3
 • Addon Domain » 1
 • CloudLinux » Yes
Super CP-Three
 • Disk space: » 5GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 1.5 core
 • RAM » 512 MB
 • Parked Domain » 4
 • Addon Domain » 2
 • CloudLinux » Yes
Super CP-Four
 • Disk space: » 7GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 1.5 core
 • RAM » 512 MB
 • Parked Domain » 5
 • Addon Domain » 3
 • CloudLinux » Yes