Error 400 - Bad Request

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo lỗi 400 bad request theo nội dung của mình.

- Trước tiên tìm hiểu error 400 bad request là gì ?

Khi gặp lỗi “400: Bad Request” hoặc “HTTP Error 400 – Bad Request”, là do yêu cầu gửi từ máy trạm qua trình duyệt web để nạp một trang web nhưng máy chủ web không thể xử lý yêu cầu này.

- Cách edit nội dung thông báo error 400 như sau :
+ Đăng nhập Cpanel Hosting của user.
+ Click Error pages.
+ Click vào 400 (bad request).
+ Tiếp theo bạn nhập nội dung muốn hiển thị thông báo thay cho hình thông báo như trên.
+ Click save.

Câu trả lời này hữu ích?

 In nội dung này

đã đọc

Khắc phục lỗi Deprecated: Function eregi() is deprecated

Hiện tại do máy chủ SuperHost sử dụng PHP 5.3. Vì vậy quý khách có thể gặp lỗi trên khi move site...

SSL Error code

Code Type Description -1001 General System Error -2001 Required Field Missing The return text...

Error 504 – Gateway Timeout

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo lỗi Error 504 – Gateway Timeout theo nội...

Error 302 – Moved temporarily

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo lỗi Error 302 – Moved temporarily theo...

Error 404 Not Found

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo lỗi 404 Not Found theo nội dung của...