Dedicated Server

Super E3-1230

» CPU Xeon® E3-1230 x 1
» Core 4
» Thread 8
» RAM 16GB
» SSD 500GB x 2
» Bandwidth Unlimted
» Network 100Mbps
Tặng máy chủ sau khi thuê 24h tháng

Super E5620 1 Có sẵn

» CPU Xeon® E5620 x 2
» Core 8
» Thread 16
» RAM 32GB
» SSD 500GB x 2
» Bandwidth Unlimted
» Network 100Mbps
Tặng máy chủ sau khi thuê 24h tháng

Super E5-2609 1 Có sẵn

» CPU Xeon® E5-2609 x 2
» Core 6
» Thread 6
» RAM 64GB
» SSD 500GB x 2
» Bandwidth Unlimted
» Network 100Mbps
Tặng máy chủ sau khi thuê 24h tháng

Super E5-2620 2 Có sẵn

» CPU Xeon® E5-2620 x 2
» Core 12
» Thread 24
» RAM 64GB
» SSD 500GB x 2
» Bandwidth Unlimted
» Network 100Mbps
Tặng máy chủ sau khi thuê 24h tháng

Super E5-2670 1 Có sẵn

» CPU Xeon® E5-2670 x 2
» Core 20
» Thread 40
» RAM 64GB
» SSD 500GB x 2
» Bandwidth Unlimted
» Network 100Mbps
Tặng máy chủ sau khi thuê 24h tháng

Super E5-2680 1 Có sẵn

» CPU Xeon® E5-2680 x 2
» Core 20
» Thread 40
» RAM 64GB
» SSD 500GB x 2
» Bandwidth Unlimted
» Network 100Mbps
Tặng máy chủ sau khi thuê 24h tháng