các bài viết hữu ích

View: 2184
Hướng dẫn lấy lại mật khẩu Xenforo

Để lấy lại mật khẩu Admincp trong xenforo, bạn làm...

View: 262
Hướng dẫn reset mật khẩu admin John CMS

Bạn truy cập vào phpMyAdmin, tìm đến mục Users và nhấn...

View: 2413
Hướng dẫn reset mật khẩu admin mã nguồn wordpress

Bước 1: bạn truy cập vào phpmyadmin, tìm tới tên database...

View: 778
Hướng dẫn reset mật khẩu vbb

Truy cập vào phpmyadmin sau đó chạy query: UPDATE user...

View: 3109
Hướng dẫn reset pass root phpMyAdmin

Để reset pass root phpMyAdmin bạn SSH vào VPS và thực...