các bài viết hữu ích

Các công cụ mã hóa PHP

Online PHP Encoder Tools Byterun Online Free...

Chứng thực đăng nhập admincp của vBB

Các bạn mở tập tin global.php trong admincp và thêm đoạn...