Hướng dẫn fix lỗi wordpress error on line 2 at column 6: XML declaration allowed only at the start of the document

Bước 1: Tải tập tin sau, giải nén và đặt tại thư mục public_html

http://lib25.superhost.vn/wejnswpwhitespacefix.gz

Bước 2: Mở tập tin index.php và chèn dòng sau vào:

include("wejnswpwhitespacefix.php");

Bước 3: Chạy lại website để sitemap được cập nhật.

Câu trả lời này hữu ích?

 In nội dung này

Bài viết liên quan

View: 4005
Error in option spec: "long|!" | mytop

Khi bạn chạy lệnh : #mytop Thì xảy ra lỗi này : #Error in option spec: "long|!" Cách xử lý...

View: 90
Hướng dẫn xử lý lỗi Error: Cannot find module 'facebook-chat-api'

Khi các bạn gặp lỗi này, các bạn có thể xử lý như sau:Bước 1: SSH vào Hosting Nodejs / Cloud...

View: 3454
Bảng tổng hợp một số mã trả về của Apache

Successful Client Requests 200 OK 201 Created 202 Accepted 203...

View: 131
Hướng dẫn xử lý lỗi Error: Cannot find module 'request' trên nodejs

Khi các bạn gặp lỗi này, các bạn có thể xử lý như sau:Bước 1: SSH vào Hosting Nodejs / Cloud...

View: 116
Đọc html mặc định sau khi cài web server httpd

Mặc định sau khi bạn cài httpd từ yum thì httpd sẽ mặc định đọc các tập tin không có đuôi là file...