Hướng dẫn fix lỗi wordpress error on line 2 at column 6: XML declaration allowed only at the start of the document

Bước 1: Tải tập tin sau, giải nén và đặt tại thư mục public_html

http://lib25.superhost.vn/wejnswpwhitespacefix.gz

Bước 2: Mở tập tin index.php và chèn dòng sau vào:

include("wejnswpwhitespacefix.php");

Bước 3: Chạy lại website để sitemap được cập nhật.

Câu trả lời này hữu ích?

 In nội dung này

đã đọc

Khắc phục lỗi Warning: number_format() expects parameter 1 to be double

Khi bạn gặp phải lỗi có thông báo dạng này: Warning: number_format() expects parameter 1 to be...

Bảng tổng hợp một số mã trả về của Apache

Successful Client Requests 200 OK 201 Created 202 Accepted 203...

Deprecated: Function split() is deprecated in

Khi gặp lỗi này, bạn hãy tìm đến dòng bị lỗi và thay hàm split bằng explode. Cấu trúc của explode...

Khắc phục lỗi Content Encoding Error VBB

  Hướng dẫn sửa lỗi The page you are trying to view cannot be shown because it uses an invalid...

Lỗi Can't locate Time/HiRes.pm khi cài csf Firewall

Sử dụng lệnh sau để khắc phục: yum install perl-Time-HiRes yum install -y perl-libwww-perl Sau...