Hosting không giới hạn website

Hoàn tiền trong vòng 30 ngày - Sao lưu tự động từ xa

Super UNL-One
 • Disk space: » 2GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 1 core
 • RAM » 1 GB
 • Addon Domain » Unlimited
 • CloudLinux » Yes
Super UNL-Two
 • Disk space: » 3GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 1 core
 • RAM » 1 GB
 • Addon Domain » Unlimited
 • CloudLinux » Yes
Super UNL-Three
 • Disk space: » 4GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 1.5 core
 • RAM » 2 GB
 • Addon Domain » Unlimited
 • CloudLinux » Yes
Super UNL-Four
 • Disk space: » 5GB
 • Bandwidth » Unlimited
 • CPU » 1.5 core
 • RAM » 2 GB
 • Addon Domain » Unlimited
 • CloudLinux » Yes