Thông tin về việc chuyển đỗi mã vùng số điện thoại cố định

Từ ngày 11-2-2017, mã vùng điện thoại cố định của 59 tỉnh thành trong cả

nước sẽ thay đổi. Hầu hết mã vùng mới có 3 chữ số, riêng TP.HCM và Hà Nội 2
chữ số. Lộ trình của kế hoạch chuyển đổi mã vùng chia làm ba giai đoạn.

Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 11-2-2017, áp dụng cho 13 tỉnh thành; giai
đoạn 2 bắt đầu từ 15-4-2017, áp dụng đối với 23 tỉnh thành và giai đoạn 3
từ 17-6-2017, áp dụng cho 23 tỉnh thành còn lại. Mã vùng điện thoại cố định
của Hà Nội sẽ được chuyển từ 4 thành 24 và của TP.HCM từ 8 thành 28.

Trong khoảng thời gian chuyển đổi kéo dài mỗi tháng đối với mỗi đợt, người
dân có thể dùng song song cả mã vùng mới và mã vùng cũ khi quay số.

Một số thông tin đến khách hàng SuperHost !


Wednesday, January 11, 2017

<< Quay trở lại